Koncepcje Jira — Zgłoszenia

W systemie Jira śledzone są problemy, np. błędy w programach, zapytania o funkcje lub inne zadania.

Każde zgłoszenie zawiera wiele powiązanych informacji, w tym:

 • typ zgłoszenia
 • podsumowanie
 • opis zgłoszenia
 • projekt, do którego należy zgłoszenie
 • komponenty w ramach projektu, które są powiązane z tym zgłoszeniem
 • wersje projektu, na które wpływa to zgłoszenie
 • wersje projektu, które rozwiążą to zgłoszenie
 • środowisko, w którym występuje
 • priorytet naprawy
 • programista przypisany do pracy nad zadaniem
 • osobę zgłaszającą, czyli użytkownika, który wprowadził zgłoszenie do systemu
 • obecny status zgłoszenia
 • pełny spis chronologiczny wszystkich zmian wprowadzonych w polu
 • ciąg komentarzy dodanych przez użytkowników
 • jeśli zgłoszenie jest rozwiązane — rozwiązanie

Typy zgłoszeń

System Jira może służyć do śledzenia różnych typów zgłoszeń. Aktualnie zdefiniowane typy zgłoszeń są widoczne poniżej, a dodatkowe typy można dodać w sekcji administracji.

Standardowe zgłoszenia
Ulepszenie
Ulepszenie lub udoskonalenie istniejącej funkcji lub zadania.
Zadanie
Zadanie, które należy wykonać.
Błąd w programie
Nowa funkcja
Nowa funkcja produktu, która nie została jeszcze opracowana.
Historia
Utworzone przez Jira Software – nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszenia dla historii użytkownika.
Błąd w programie
Epika
Utworzone przez Jira Software – nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszeń odnoszący się do dużej historii użytkownika, którą należy rozbić na mniejsze części.
Nowa funkcja
Nowa funkcja produktu, która nie została jeszcze opracowana.
Zadanie
Zadanie, które należy wykonać.
Ulepszenie
Ulepszenie lub udoskonalenie istniejącej funkcji lub zadania.
CNC RD
Zmiana w technologii
Zadanie, które określa zmiany do wprowadzenia w technologii produkcyjnej.
Karta zmiany / dopuszczenia
Karta zmiany bądź karta dopuszczenia określająca wprowadzoną zmianę w instrukcji bądź dopuszczenie dla danego wyrobu
Zlecenie serwisowe
Zlecenie naprawy serwisowej urządzenia, akcesoriów lub części
Zadania dodatkowe
Historia
Utworzone przez Jira Software – nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszenia dla historii użytkownika.
CNC Problem
Problemy, niezgodności, błędy wykonania
Incydent
Niezgodność
Zgłoszenie reklamacyjne
Zlecenie gwarancyjne
Zlecenie naprawy gwarancyjnej urządzenia, akcesoriów lub części
Zmiana uprawnień pracownika
Zadanie Okresowe
Incydent bezpieczeństwa
Wsparcie techniczne
Poprawka serwisowa
Zmiana
Zmiana w Projekcie, zapisywana w Rejestrze Zmian
Zlecenie produkcyjne
Zlecenie wyprodukowania urządzenia, akcesoriów lub części
Raport niezgodności
Zadanie proste
Proste zadanie z uproszczonym schematem przejść
Błąd
Ogólny błąd działania urządzenia
Zgłoszenie
Działanie doskonalące
CNC Priorytet
Poprawka produkcyjna
Poprawka gwarancyjna
CNC Produkcja
CNC Zadanie
Zgłoszenia podzadań
Podzadanie
Podzadanie zgłoszenia.
Technical task
Created by JIRA Agile - do not edit or delete. Issue type for a technical task.
Komponent gwarancyjny
Urządzenie, akcesoria lub części Zlecenia gwarancyjnego
Aktualizacja oprogramowania
Podzadanie
Podzadanie zgłoszenia.
Komponent produkcyjny
Urządzenie, akcesoria lub części Zlecenia produkcyjnego
Podzadanie proste
Podzadanie z uproszczonym schematem przejść
Działania korygujące
Działania natychmiastowe
Komponent serwisowy
Urządzenie, akcesoria lub części Zlecenia serwisowego
Przedłużenie usługi
Aktualizacja certyfikatu
Przegląd techniczny
Ocena efektywności procesów

Poziomy priorytetów

Zgłoszenie zawiera poziom priorytetu, który wskazuje jego wagę. Aktualnie zdefiniowane priorytety przedstawiono poniżej. Dodatkowe poziomy priorytetów można dodać w sekcji administracji.

Bloker
Najwyższy priorytet, wszystkie ręce na pokład!
Krytyczny
Krytyczny priorytet, do natychmiastowego rozwiązania.
Wysoki
Wysoki priotrytet, zgłoszenie ważne.
Normalny
Priorytet normalny, do rozwiązania w standardowym trybie.
Niski
Niski priorytet, do rozwiązania w wolnej chwili.
Pierdoła
Najniższy priorytet, do rozwiązania w czasie nudy.

Statusy

Kategorie statusów

Kategoria pomaga określić, na jakim etapie cyklu życia znajduje się zgłoszenie.
Zgłoszenie przechodzi z kategorii Do zrobienia do W toku, kiedy użytkownicy zaczynają je opracowywać. Następnie, gdy wszystkie operacje zostaną zakończone, zgłoszenie przechodzi do kategorii Gotowe.

Brak kategorii

Kategoria dla tego statusu nie została jeszcze określona

Do zrobienia

Oznacza wszystkie nowe elementy

Gotowe

Oznacza wszystkie elementy, w przypadku których praca została zakończona

W toku

Oznacza wszystkie elementy, w przypadku których praca nadal trwa

Statusy zgłoszeń

Każde zgłoszenie jest opatrzone statusem wskazującym etap rozwiązywania. W domyślnym przepływie pracy zgłoszenia najpierw są oznaczane jako Otwarte, a następnie jako W toku, Rozwiązane i Zamknięte. W innych przepływach pracy mogą występować inne przejścia między statusami.

OTWARTE
Nowe zlecenie stworzone przez DH
PRODUKCJA
Montaż nowych wyrobów
Ponownie otwarty
To zgłoszenie już kiedyś rozwiązano, ale rozwiązanie zostało uznane za niepoprawne. Od teraz zgłoszenia są albo oznaczane jako przypisane lub rozwiązane.
SKOŃCZONE
Podsumowanie skończonego zlecenia - uzupełnianie danych i dokumentów
ZAMKNIĘTE
Zamknięte zlecenia
ZROBIONE
ZAWIESZONE
Zawieszenie wykonywania zlecenia
ZADANIE
Zadanie do wykonania
KONTROLA
Kontrola jakości kompletacji lub montażu nowych wyrobów albo naprawy reklamowanych wyrobów
PAKOWANIE
Pakowanie wyrobów do wydania kurierowi lub klientowi
IN PROGRESS SERWIS
MAGAZYN
Magazynowanie wyrobów gotowych do wydania
BRAK CZĘŚCI
Wstrzymanie kompletacji, montażu, poprawek lub serwisu z powodu braku części
PLANOWANIE
Planowanie produkcji, rozdzielanie prac, wydawanie części z magazynu
WSTRZYMANE
ODRZUCONE
REALIZOWANE
DIAGNOZA
Diagnoza zgłoszenia i próba rozwiązania problemu u klienta albo diagnozowanie odebranej reklamacji na serwisie
OCZEKIWANIE
Oczekiwanie na dostarczenie reklamowanego wyrobu do serwisu
DOSTARCZONE
Przygotowanie dostarczonych wyrobów do serwisowania
SERWIS
Serwisowanie dostarczonych wyrobów
NOWE
WERYFIKOWANE
Otwarty
W toku
Under Review
Approved
Cancelled
Rejected
POPRAWKI
Poprawki w montażu nowych wyrobów po kontroli jakości
KOMPLETACJA
Ustalenie zapotrzebowania i kompletowanie części
WYDANIE
Przygotowywanie wyrobów do wydania i wydanie kurierowi lub klientowi
W przygotowaniu
Przygotowanie reklamacji do wysyłki lub kontrola zwrotu reklamacji
Selected for Development
Do zrobienia
W toku
DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU
Dane wejściowe do projektu
DOKUMENTACJA
Utworzenie rysunków technicznych
ZAKOŃCZONE
Zakończenie konceptu wstępnego. Brak dalszej realizacji.
PRZENIESIENIE DO R&D
Przeniesienie wstępnego konceptu do działu R&D
To do
In Review
DONE
WERYFIKACJA
Weryfikacja zamówienia
ZAMÓWIONE
Zamówione
OPŁACONE
Opłacone
CELNY
W urzędzie celnym
DOSTARCZONO
Dostarczone
NOWE
Nowe zlecenie
Backlog
Do opracowania
OFERTA
Przygotowanie oferty dla klienta
AKCEPTACJA
Zaakceptowanie oferty przez klienta
NEGOCJACJA
Negocjowanie warunków oferty
ODRZUCENIE
Odrzucenie oferty przez klienta
AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI
ZAMÓWIENIE POTWIERDZONE
Zamówienie przekazane do produkcji
NIEZAAKCEPTOWANY
Wynik akceptacji negatywny - do poprawy.
WERYFIKACJA
Ocena ryzyka reklamacji związanego ze zgłoszeniem gwarancyjnym lub serwisowym
NIEZGODNOŚĆ
Zgłoszenie niezgodności w zareklamowanym wyrobie
REKLAMACJA ODRZUCONA
Reklamacje odrzucone przez dostawcę
ANULOWANE
ZREALIZOWANE
COFNIĘTE DO POPRAWKI
Wyroby cofnięte z kontroli jakości do poprawki i czekające na diagnozę
DIAGNOZA POPRAWKI
Diagnoza przyczyny cofnięcia do poprawki
KONTROLA POPRAWKI
Kontrola jakości wykonanych poprawek
WYKONANIE POPRAWKI
Usuwanie problemów zgłoszonych do poprawki
ODRZUCONE POPRAWKI
Odrzucone poprawki po ponownej kontroli jakości
ZAAKCEPTOWANE POPRAWKI
Zaakceptowane poprawki po ponownej kontroli jakości
Projekt Poprawki
Status testowy do sprawdzenia przepływu w projekcie Poprawki produkcji
ANULOWANE POPRAWKI
Anulowane poprawki po diagnozie
Do Akceptacji
Do akceptacji przez A. Kmita
Odrzuć
Zlecenie odrzucone przez A.Kmitę
ZAAKCEPTOWANE
ROZPOCZĘTE
Analiza
AKCEPTACJA PROJEKTANTA
Weryfikacja i akceptacja danej zmiany / dopuszczenia przez projektanta danego wyrobu

Rozwiązania

Zgłoszenia można rozwiązywać na wiele sposobów, tylko jeden z nich umożliwia określenie statusu „Rozwiązany”. Zdefiniowane typy rozwiązań znajdują się poniżej. Dodatkowe opcje można dodać w sekcji administracji.

Gotowe
Zgłoszenie ukończone, rozwiązanie wprowadzone.
Naprawione
Zgłoszenie naprawione.
Nie będzie wykonane
Nie będą podejmowane żadne działania w kontekście tego zgłoszenia.
Duplikat istniejącego
Już istnieje zgłoszenie w tej sprawie.
Informacje niekompletne
Brakuje informacji by móc rozwiązać to zgłoszenie.
Nie można odtworzyć
Nie można odtworzyć tego zgłoszenia, brak dostatecznych informacji.
Gotowe
Ukończono pracę dotyczącą tego zgłoszenia.
Brak działań
Względem tego zgłoszenia nie będą podejmowane działania.
Duplikat
Zgłoszenie jest duplikatem istniejącego zgłoszenia.
Nie będzie wykonane
Względem tego zgłoszenia nie będą podejmowane działania.
Nie można odtworzyć
Wszystkie próby odtworzenia tego zgłoszenia nie powiodły się, lub dostarczono zbyt mało informacji do odtworzenia zgłoszenia. Zapoznanie się z kodem nie zapewniło żadnych wskazówek wyjaśniających wystąpienie takiego zachowania. Jeśli w przyszłości dostępne będą dodatkowe informacje, należy ponownie otworzyć to zgłoszenie.